preloader

Fişekhane Sailing Cup Ekip Üyeleri
Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; Fişekhane Sailing Cup yarışına takımınızın katılım talebi doğrultusunda elektronik form aracılığıyla otomatik yollarla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenen/ toplanan kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Akyön Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aydınlatılmanız amacıyla düzenlenmiştir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Aktarılması Amacı ve Hukuki Sebebi;
  1. Kayıt Formu ile İşlenen Kişisel Veriler

 Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK madde 5/2 uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sözleşmenin ifası için taraflarına ilişkin bilgilerin işlenmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,  hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 • Adınız, soyadınız, kulübünüz, lisans numaranız Sailing Cup yarışına kaydınızın alınabilmesi ve yarışa katılabilmeniz için işlenmektedir.
 • Telefon numaranız yarışma kapsamında sizinle iletişime geçmek için işlenmektedir.
  • Etkinlik Sırasında Fotoğraf ve Video Çekimleri Sırasında İşlenen Kişisel Veriler

Fişekhane Sailing Cup Yarışması kapsamında fotoğraf ve video çekimi yapılacak ve yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal medyada, basılı ve dijital medyada, internet sitesinde ve diğer mecralarda yayınlanacaktır. Bu çekimler ve paylaşımlar fotoğraf alanlarında ve yarış sırasında açık rızanıza istinaden gerçekleştirilecektir. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından etkinlik ile ilgili yer bildirimi, hashtag ve diğer etiketleri kullanarak herkese açık yayınladığınız fotoğraf ve videolar “ilgili kişinin kendisinin alenileştirmesi” hukuki sebebine dayanarak yayınlanacaktır. Etkinlik alanında fotoğraf ve video çekim alanlarında lütfen açık rızanız olması halinde bulununuz.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi
  • Adınız Soyadınız ve telefon numaranız, sizlerle kuracağımız iletişim ve etkileşimler sırasında edinilecek kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanununda yer alan  yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan veya Şirketler topluluğunda bulunan şirketler arasında yapılan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası , şirketler tarafından merkezi olarak temin edilen hizmetlerin ifası  ve görevlendirme ile işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK 5/2 maddesi kapsamında veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve ifası, Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak Özak Ziylan Yenigün Adi Ortaklığı, Özak Global Holding A.Ş., Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamer İnşaat Ticaret ve San. A.Ş., Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. başta olmak üzere ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz, topluluk ve bağlı şirketlerimize aktarılacaktır.
  • Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları‘’ ile paylaşılabilecektir.
  • Kişisel Verileriniz; faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve  ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız Tedarikçiler ve İş Ortakları ile paylaşılmaktadır. Örneğin;  Kişisel verileriniz, sistemlerimizi geliştirmeye ve hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik yazılım hizmeti aldığımız ‘’Yazılım Hizmet Sağlayıcı’’ ile, bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile;  dış hizmetlerin ifası için gerekmesi halinde Organizatörler ile, mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız Mali Müşavirler ile, denetim durumlarında Denetçiler ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.
 • Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, sitemizdeki dijital formu takım kaptanınızın doldurması ile elde edilmiş olup sizinle iletişime geçildiği ilk anda aydınlatma metni sunulmuştur.

 • Haklarınız

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Yükümlülükleriniz

Üçüncü bir kişinin kişisel verisini Sailing Cup Yarış Kayıt Formu aracılığı ile verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin Şirket’e aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

 • Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 • Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu Unvan:  Akyön Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Mersis no                       :  0045030935600001
E-posta adresi              : kvkk@akyon.com.tr
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: akyontesisas@hs01.kep.tr
Fiziki Posta adresi : Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Cad. No: 52 C/4 Zeytinburnu/İstanbul

(c) 2022 - Fişekhane Sprint Cup